Eerste H. Communie

De eerste communie staat niet op zichzelf; dat blijkt al uit het feit, dat alleen kinderen die gedoopt zijn in aanmerking komen. “Eerste communie doen’ is voor de eerste (en hopelijk niet laatste!) keer ‘te communie gaan’, d.w.z. deelnemen aan de Eucharistie. De Eucharistie (‘de heilige mis’) gaat rechtstreeks terug op Jezus Christus. Zo blijft Hij, door de kracht van de heilige Geest, werkzaam aanwezig in zijn Kerk hier op aarde, die de gemeenschap is van allen die in hem geloven en willen leven naar zijn woord en zijn voorbeeld.

 

De betekenis van de Eucharistie
De oorsprong van de Eucharistie is het Laatste Avondmaal, de afscheidsmaaltijd van Jezus met zijn apostelen. Dat Laatste Avondmaal wijst vooruit naar Jezus’ kruisdood, zijn zelfgave in onbaatzuchtige liefde tot het uiterste toe. Maar dat lijden en sterven is het einde niet: na Goede Vrijdag komt Pasen, de overwinning van Gods liefde op de dood. God is met ons en in de Eucharistie wordt dat telkens weer werkelijkheid. Jezus heeft tijdens het Laatste Avondmaal een opdracht aan zijn leerlingen gegeven: “Blijft dit doen om mij te gedenken”. Hij heeft gezegd dat Hij dan zelf, in de tastbare tekenen van brood en wijn, onder ons tegenwoordig wil zijn.  Daarom komen christenen al 2000 jaar samen op zondag, de dag des Heren, om in kleine gemeenschappen Eucharistie te vieren. We doen dat omdat we daarmee gehoor geven aan wat Jezus ons zelf heeft opgedragen, maar ook om God te danken voor de overvloed aan liefde die Hij ons in en door Christus schenkt.
De Eucharistie is de bron en het hoogtepunt van ons christelijk leven, omdat Christus zo op unieke wijze onder ons aanwezig komt. Christus zelf is de gastheer, Hij nodigt ons uit aan zijn tafel en laat ons delen in zijn liefdesgave. In de communie worden we met Christus verenigd : door ter communie te gaan ontvangen we Hem zelf. Wie de communie ontvangt, wordt nauwer in liefde met Christus verbonden, groeit in eenheid met Hem – maar ook met anderen, medegelovigen en medemensen. In de Eucharistie schenkt de Heer ons keer op keer zijn mateloze liefde, maar het is aan ons om die liefde mee te delen aan onze naasten.

 

Hoe verloopt de voorbereiding?
In onze parochie gebruiken we als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie het project "Gods grootste geschenk", dat bestaat uit tien lessen, gelijk lopend met het kerkelijk jaar. Deze lessen worden grotendeels groepsgewijs gegeven (door de pastoor); de samenstelling van de groepen en de locatie van de lessen is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Tot de voorbereiding behoren ook een rondleiding door de kerk, een presentatieviering en de palmpasenviering. Meestal is de communieviering in mei en starten we met de voorbereiding in oktober (hieraan voorafgaand is er nog een informatiebijeenkomst). We gaan ervan uit dat de kinderen alle onderdelen van de voorbereiding meemaken (behoudens uiteraard ziekte e.d.) en dat de ouders blijk geven van belangstelling en betrokkenheid. Alleen samen kunnen we de eerste communie goed laten verlopen en tot een zinvol en feestelijk gebeuren maken.

Privacyverklaring | Website door Trendo